Lĩnh vực: Tài chính Kế hoạch 4 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 KHH13A Cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho hộ kinh doanh
2 KHH14A Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
3 KHH15A Tạm ngừng đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh
4 KHH16A Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh

Lĩnh vực: Tài nguyên Môi trường 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TNX03A Cung cấp thông tin địa chính theo yêu cầu

Lĩnh vực: Tư pháp 1 thủ tục

STT Mã thủ tục Danh sách các thủ tục Tệp đính kèm Phạm vi
1 TPH07A Cấp lại bản chính giấy khai sinh

Lĩnh vực: Xây dựng 5 thủ tục